Regulamin wydarzeń organizowanych przez Xebia sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem głównym wydarzeń promowanych na stronie www.softwaretalks.pl jest Xebia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Suchej 3.
 2. Wydarzenia odbywają sie w miejscu i o czasie wskazanym w szczegółach danego wydarzenia.
 3. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

Warunki uczestnictwa i przebieg wydarzenia

 1. Uczestnikami wydarzeń mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest ponadto rejestracja na dane wydarzenie znajdująca się na stronie www.softwaretalks.pl oraz zaakceptowanie zgłoszenia przez organizatorów.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o przebiegu rejestracji – akceptacji. Zapisania na listę rezerwową lub odrzucenia.
 4. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu Wydarzenia i związanego z tym braku możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych do udziału.
 5. Ponadto organizator w szczególnych przypadkach zastrzega sobie możliwość nie zaakceptowania udziału zgłoszonego uczestnika, który w przeszłości nie stosował się do regulaminu Wydarzeń przez niego organizowanych.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w agendzie.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Xebia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy
  ul. Suchej 3.
 2. Twoje dane zawarte w formularzu rejestracji, w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, technologii zawodowej są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Xebia sp. z o.o. jakim jest wydanie identyfikatora, certyfikatów w trakcie trwania naszego wydarzenia.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo: wglądu do swoich danych zmiany danych lub ich usunięcia z bazy, jeśli uzna, że dane zostały zebrane z naruszeniem prawa lub zakończył się cel przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, w przypadku kiedy była zebrana. W tym celu wystarczy wysłać maila na adres softwaretalks@pgs-soft.com
 4. Jeśli Uczestnik uzna, jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
 5. Dane osobowe uczestnika przetwarzamy przez okres 3 lat po zakończeniu wydarzenia.
 6. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie wizerunku Uczestnika w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej www.softwaretalks.pl, materiałach i kanałach online (m.in. Facebook,Twitter,LinkedIn) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniami.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w celu usprawnienia organizowanych wydarzeń.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w kolejnych wydarzeniach.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.softwaretalks.pl